Zmiany w ustawie o wycince drzew i krzewów

Zmiany w ustawie o wycince drzew i krzewów
2017-07-04

Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017.1074), która weszła w życie 17 czerwca 2017 r.

Uchwalona ustawa wprowadza do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany :
1) zamianę z fakultatywnej na obligatoryjną delegację dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia:

a) kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody –zmiana w art. 40 ust. 3;

b) ustanowienie delegacji dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia:

- określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu, a także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą do czasu wydania wskazanego powyżej rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody) – proponowana zmiana w art. 85;

2) przywrócenie regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli)
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – modyfikacje art. 83a;

3) uchylenie przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów;

 4) wprowadzenie szczególnych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewidujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie prowadzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.

Możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta ).

Organ, w terminie 14 dni od daty oględzin, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 (tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000),
  • jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 (dot. wykładników dla pomników przyrody np. – wielkość, wiek, pokrój, znaczenie historyczne).

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.

5) W art. 83f ust. 17 ustawodawca wprowadził nowy zapis - jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa;

6) W art. 88 ust. 1 dodano pkt 5 i 6. Administracyjną karę pieniężną organ wymierza: za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia oraz za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu określonym przez ustawodawcę w art. 83f ust. 8

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 02.06.2017 r. pod poz. 1074, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 83f ust. 14 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, określającego kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl) data wejścia w życie znowelizowanej wersji ustawy o ochronie przyrody przypada na dzień 17.06.2017 r.

W zakładce formularze znajduje się wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

 

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

Sposób załatwienia sprawy

1. Złożenie wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami
2. Wizja lokalna w terenie z udziałem stron.
3. Decyzja administracyjna.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów

Listownie na adres Urzędu lub osobiście w pok. Nr 35

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i inne dokumenty - zgodnie z art. 83b ust. 1 ustawy z dnia o ochronie przyrody

Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ponadto do wniosku dołącza się:

- zgodę lub podpisy wszystkich współwłaścicieli,
w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność
- zgodę właściciela (właścicieli) działki sąsiedniej, w przypadku, gdy drzewo/krzew rośnie na granicy działek

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – na podstawie art. 83 f ust. 4, 5 ustawy o ochronie przyrody

Opłaty

Zwolnienie z opłaty za wydanie decyzji.

Pełnomocnictwo - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin realizacji sprawy

Wydanie zezwolenie w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r.2134 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017r.1074)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23 ze zm.)

Tryb odwoławczy sprawy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Wzory wniosków/zgłoszeń

Dostępne na stronie internetowej lub bezpośrednio do pobrania w Urzędzie.

FORMULARZE do pobrania w zakładce dla mieszkańców – wzory pism.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.