Zarządzenie

Zarządzenie
2016-05-25

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30/16 

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Obrowo 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej Gminy Obrowo, związany z brakiem opadów atmosferycznych, powodujący okresowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody pitnej do odbiorców,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam z dniem 24 maja 2016 r. do odwołania na całym obszarze gminy Obrowo zakaz poboru wody w godzinach 6.00-10.00 oraz 16.00-23.00 z gminnej sieci wodociągowej z przeznaczeniem do:

- podlewania i zraszania ogródków przydomowych, trawników, klombów, ogrodów  warzywnych,

- nawadniania upraw rolnych i sadowniczych,

- uzupełniania oczek wodnych,

- napełniania basenów,

- mycia pojazdów i sprzętu rolniczego oraz

wszelkich innych celów niż socjalno-bytowe.

§ 2

Wymieniony w § 1 zakaz nie dotyczy jednostek Straży Pożarnych w zakresie poboru wody z hydrantów.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich odbiorców wody pitnej do racjonalnego z niej korzystania, a właścicieli i zarządców budynków do usunięcia wszelkich nieszczelności w instalacji, które mogą powodować jej ubytek.

§ 4

Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem niniejszego zarządzenia powierzam pracownikom Referatu Wodno-Ściekowego, Straży Gminnej oraz Sołtysom wsi.

§ 5

Niezastosowanie się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

§ 7

Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Obrowo.

§ 8

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo oraz tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy Obrowo, a także poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz przekazanie informacji w formie okólnika wszystkim odbiorcom.

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.