Zarządzenie

Zarządzenie
2018-05-29

Zarządzenie Nr 29  /2018

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 25.05.2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego  pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  Uchwały nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Obrowo  z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do  korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”.

2.Regulamin konkursu określa Uchwała nr XXXVII / 286 /2018 Rady Gminy Obrowo  z dnia 27 kwietnia 2018r r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach „.                                

( Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. poz.2750 z dnia 11.05.2018 r.

3.Warunki realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, określone zostały w treści ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, publikuje się poprzez umieszczenie go:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy,

3. na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjno - Oświatowego  Urzędu Gminy w Obrowie

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik nr 1

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.