Zarządzenie

Zarządzenie
2018-11-23

ZARZĄDZENIE  NR 78 /2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) i art. 5 ust. 1i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.):   

§1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r., zwanego dalej ,,projektem uchwały”, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Obrowo dotyczących projektu Programu.

3. Projekt uchwały zamieszczony zostanie :

1) na stronie internetowej Gminy Obrowo www.obrowo.pl;

2)na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo;

3)w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.obrowo.pl;

§2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od  19 listopada 2018r. d o dnia 03 grudnia 2018r.

§3.1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zgłoszenia uwag i opinii do projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr  2 do Zarządzenia.

2. Wypełnione formularze należy składać  w terminie wskazanym w § 2, w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie ulica Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub przesłać skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres : obrowo@obrowo.pl.

§4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Obrowo oraz organizacje pozarządowe podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Obrowo.

§5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Ewidencji Ludności i Ochrony Zdrowia Urzędu Gminy Obrowo.

§6. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dokumenty

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.