Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu
2018-02-28

Komisja Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2018 powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”, informuje, że w dniu 28.02.2018 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert od poniższych klubów sportowych i stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie w wysokości:

Nr oferty

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „ORZEŁ” Głogowo”

 

40.000,00

 

2

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym”                                                   

 

29.270,00

3

Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” Kawęczyn

„Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2018 roku”

4.000,00

 

4

 

Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

„1. Zakup sprzętu sportowego; 2. Organizacja VI Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo”

10.000,00

5

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

„Fit jest git – edycja II”

3.000,00

6

UKS FLORIAN Dobrzejewice

„Bieg przełajowy „Razem do wolności” edycja VI

2.500,00

7

UKS A&W TEAM Obrowo

„Zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie kickboxingu”

29.000,00

8

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”

„Akademia Młodego Piłkarza – szkolenie sportowe z elementami piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim”

9.000,00

9

Stowarzyszenie „Nasze Silno”

„Ze sportem na Ty” – Organizacja rajdów  nordic walking oraz turniejów tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Obrowo”

2.230,00

Razem wnioskowana kwota dofinansowania

129.000,00

 

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 130.000,00 zł (brutto).

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie dziewięć ofert, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następującą (uśrednioną) ilość punktów:

Oferta nr 1 = 27,99 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 2 = 30,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 3 = 21,67 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 4 = 28,00 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 5 = 21,67 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 6 = 21,00 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 7 = 21,99 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 8 = 23,33 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 9 = 20,34 pkt./max 30 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty wybrane w otwartym konkursie, podejmują działania związane z wspieraniem
kultury fizycznej i wpływają na rozwój sportu w Gminie Obrowo. Przedsięwzięcia prowadzone przez wybrane w konkursie kluby sportowe i stowarzyszenia, realizują przedsięwzięcia w wybranych dyscyplinach sportowych, z udziałem we współzawodnictwie sportowym, co wpływa na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych.

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu
o następujące kryteria:

  1. wartość merytoryczną  projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
    i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania) – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
  2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
  3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)  – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
  4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) – skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
  5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
  6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
    i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania.

Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji Wójt Gminy Obrowo podjął po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

W sprawie zawierania umów finansowych będziemy informowali oferentów indywidualnie (telefonicznie).

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

                                                                      

                                      Członkowie komisji konkursowej:

                                       1. Przewodnicząca Komisji  Aneta Becmer

                                       2. Sekretarz Komisji Marzena Słupczewska

                                       3. Członek Komisji   Dariusz Machajewski

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.