Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu
2019-03-01

Komisja Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2019 powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej
i rozwój sportu”,
informuje że w dniu 28.02.2019 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert, z czego 10 ofert od poniższych klubów sportowych i stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie w następującej wysokości:

Nr oferty

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „ORZEŁ” Głogowo”

 

48.000,00

2

Akademia Karate Tradycyjnego „BUDO” Kawęczyn

„Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2019 roku”

4.200,00

 

3

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym”                                                   

 

32.700,00

4

Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

„1. Zakup sprzętu sportowego; 2. Organizacja VIII Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo”

5.500,00

 

5

 

UKS A&W TEAM Obrowo

„Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu”

35.300,00

7

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”

„Akademia Młodego Piłkarza – szkolenie sportowe z elementami piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim”

7.500,00

8

Stowarzyszenie „Nasze Silno”

„Gminna Liga Tenisa Stołowego oraz cykl rajdów  Nordic Walking dla mieszkańców gminy Obrowo”

2.300,00

9

Klub Sportowy „Tygrysy” Głogowo

„Integracja społeczno-sportowa jako sposób na spędzanie czasu wolnego i uprawianie sportu”

1.000,00

10

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku

„Razem do Wolności Dobrzejewice 2019. Przełajowe biegi dla wszystkich - edycja VII”

1.000,00

11

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

„W duecie zawsze raźniej”

2.500,00

Razem wnioskowana kwota dofinansowania

140.000,00

 

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 140.000,00 zł (brutto).

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie dziesięć ofert, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następującą (uśrednioną) ilość punktów:

Oferta nr 1 = 26,33 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 2 = 22,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 3 = 30,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 4 = 26,67 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 5 = 25,33 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 7 = 27,33 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 8 = 25,00 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 9 = 18,01 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 10 = 19,34 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 11 = 22,00 pkt./max 30 pkt.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa odrzuciła Ofertę nr 6 Uczniowskiego Klubu Sportowego FLORIAN DOBRZEJEWICE, ponieważ oferta ta uzyskała 15,68 pkt./max 30 pkt, czyli nie przekroczyła wymagalnego progu 18 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Dziesięć ofert wybranych w otwartym konkursie, podejmuje działania związane ze wspieraniem kultury fizycznej i wpływają na rozwój sportu w Gminie Obrowo w różnych dyscyplinach. Prowadzone przez wybrane w konkursie kluby sportowe i stowarzyszenia działania, zachęcają do udziału we współzawodnictwie sportowym, co wpływa na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród osób dorosłych.

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu

o następujące kryteria:

  1. wartość merytoryczną  projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
    i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania) – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
  2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
  3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)  – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
  4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) – skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
  5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
  6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
    i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania, tzn. minimum 18 pkt. z max. 30 pkt.

Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji podjął Wójt Gminy Obrowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

W sprawie zawierania umów finansowych będziemy informowali oferentów indywidualnie (telefonicznie).

 

Dziękujemy za udział w konkursie.                             

                                      Członkowie komisji konkursowej:

                                       1. Przewodnicząca Komisji  Urszula Słupczewska

                                       2. Sekretarz Komisji Marzena Słupczewska

                                       3. Członek Komisji   Dariusz Machajewski

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.