Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019
2018-08-07

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Obrowo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi
z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2018 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Obrowo pok. nr 10. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł
(stan na 06.08.2018r.). W tym roku następuje zmiana kryterium dochodowego, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów, które wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r. (miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 528 zł, a kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustala się w wysokości 308 zł).

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r., a w przypadku utraty dochodów
z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych
na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy w Obrowie tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie
od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2018 r.
Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udzielne są w Urzędzie Gminy Obrowo pokój nr 10.

 

ico_doc.gif Wniosek o stypendium socjalne

ico_doc.gif Regulamin stypendiów socjalnych

ico_doc.gif klauzula infromacjyjna obsługa pomocy materialnej oraz stypendiów dla uczniów

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.