Straż Gminna

 

Straż Gminna w Obrowie

ul. Osiedlowa 1

87-126 Obrowo

woj. kujawsko-pomorskie

e-mail sg.obrowo@obrowo.pl

tel. 56 610 67 31

Dyżur prowadzą:

1. Komendant Straży Gminnej w Obrowie - Łukasz Lewandowski

2. Starszy Specjalista Straży Gminnej– Bartłomiej  Strzelecki


 

W dniu 3 września 2012 r. wójt Andrzej Wieczyński przyjął uroczyste ślubowanie od nowo powołanego Komendanta Straży Gminnej w Obrowie Łukasza Lewandowskiego, do niedawna pracownika Urzędu Gminy Obrowo.

Pan Łukasz Lewandowski, jako komendant podlega bezpośrednio wójtowi i zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy w Obrowie od dziś kieruje strażą gminną, która jednocześnie współpracuje z państwowymi jednostkami działającymi na rzecz zwalczania przestępstw i wykroczeń, żeby chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców całej gminy.


Śmieci odpady, numeracja posesji pod kontrolą.

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach, która uściśla, na jakich zasadach może się odbywać taka kontrola.
Strażnik gminny lub pracownik urzędu gminy może wejść na naszą posesję w sprawach gospodarki odpadami od godz. 6 do 22. Może sprawdzić wyposażenie posesji w pojemniki na odpady oraz czy podpisaliśmy umowę na wywóz odpadów i nieczystości, a także dokonać sprawdzenia np. czy piec nie jest opalany niedozwolonymi odpadami.
Osoba dokonująca kontroli ma prawo żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz podania danych i okazania dokumentów, np. dowodu tożsamości. Trzeba się też wylegitymować pisemną umową na wywóz odpadów i nieczystości płynnych (o ile są one odbierane z nieruchomości), z firmą posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy związanej z wywozem odpadów. Będą też mogli od nas zażądać dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Taka kontrola posesji przez pracownika urzędu lub strażnika gminnego kończy się spisaniem notatki w formie protokołu z ujawnionych ewentualnych niedociągnięć lub wydanych zaleceń, pouczeń albo wyznaczenia ponownego terminu kontroli posesji w celu sprawdzenia realizacji wydanych zaleceń. Właściciel kontrolowanej posesji może do sporządzonej notatki – protokołu wnieść uwagi i zastrzeżenia.

Oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości
Przepisy nakładają na właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości, obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu utrzymania w należytym stanie, tabliczki z numerem porządkowym. Oznaczenie, jego stan jest bardzo pomocne między innymi dla służb publicznych takich jak: pogotowie ratunkowe, policja i inne.

W przypadku ujawnienia niestosowania się do obowiązujących przepisów lub wydanych zaleceń czy pouczeń strażnik gminny może na miejscu zastosować postępowanie karno administracyjne. Ukarać właściciela posesji mandatem karnym, bądź sporządzić Wniosek o ukaranie do Sądu.

Podstawy prawne:

art. 10. ust 2 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo (Uchwała Nr XXX/187/2006 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2006 r.). 

kto nie wykonuje obowiązków podlega karze grzywny.

art. 71. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Zakaz termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami lub współspalarniami odpadów] (spalanie w piecu, opalanie).

kto nie stosuje się do zakazu podlega karze aresztu albo grzywny.   

art. 64. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń [Nieumieszczenie w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości].

kto nie wykonuje obowiązku podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

art. 117 § 1. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń [Nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości].

kto nie wykonuje obowiązku podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.


 

Do zadań i kompetencji Straży Gminnej należy w szczególności:

 1. Egzekwowanie porządku w miejscach publicznych oraz wyglądu estetycznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju Straże) oraz posesji prywatnych i ich otoczenia.
 2. Sprawdzanie wykonania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów.
 3. Informowanie o zauważonych awariach, przestępstwach, osobach nieprzytomnych lub wymagających natychmiastowej pomocy – odpowiednich służb, instytucji, administratorów.
 4. Podejmowanie niezbędnych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i ochrony mienia komunalnego.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa dozorowanych obiektów Urzędu Gminy wraz z posesjami oraz sprzętu znajdującego się na tych obiektach.
 6. Prowadzenie doraźnych kontroli wynikających z załatwionych wniosków i skarg mieszkańców.
 7. Współdziałanie z innymi służbami i organizacjami w zakresie ochrony porządku podczas imprez publicznych.
 8. Informowanie właściwych służb o złym stanie nawierzchni jezdni, oznakowania i oświetlenia ulic oraz zabezpieczenie prac prowadzonych w pasie drogowym.
 9. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia publicznego,
 10. Przeciwdziałanie niszczeniu zieleni.
 11. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 12. Udzielanie pomocy i informacji osobom, które się o nią zwrócą.
 13. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganiu przestępstw i wykroczeń,
 14. Realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Obrowo w sprawach czystości, estetyki i porządku, udział w zabezpieczaniu imprez i uroczystości gminnych.
 15. Zadania Straży Gminnej realizowane są w oparciu o ustawę z 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 ze zm.) 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.