Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu
2017-02-20

Komisja Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2017 powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2017 roku w zakresie sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój sportu”, informuje że
w dniu 17.02.2017 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęło dziesięć ofert od poniższych klubów i stowarzyszeń sportowych, które otrzymały dofinansowanie w wysokości:

Nr oferty

Podmiot

Tytuł zadania publicznego

Kwota przyznanej dotacji w zł

1

Toruński Klub KARATE – DO „RONIN”

„1. Zakup sprzętu sportowego; 2. Organizacja VI Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy Obrowo”

7.500,00

2

Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo”

 

40.000,00

3

UKS A&W TEAM Obrowo

„Zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie kickboxingu”

24.000,00

 

4

Uczniowski Klub Sportowy „KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym”                                                   

32.760,00

5

Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

„Fit jest Git”

3.240,00

6

Klub Karate Shotokan DOJO TORUŃ sekcja w Osieku nad Wisłą

„Upowszechnianie i rozwój sportu”

1.500,00

7

Stowarzyszenie „Nasze Silno”

„Razem po zdrowie – wytyczenie szlaków do Nordic Walking oraz przeprowadzenie rajdów dla mieszkańców gminy Obrowo”

2.000,00

8

Klub Sportowy „Tygrysy”

„Siatkówka plażowa jako sposób na spędzanie czasu wolnego i uprawianie sportu”

2.000,00

9

Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS OBROWO”

„Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkarskim”

6.000,00

10

UKS FLORIAN DOBRZEJEWICE

„Upowszechnianie i rozwój sportu”

1.000,00

Razem wnioskowana kwota dofinansowania

120.000,00

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie dziesięć ofert, które wpłynęły w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając im następującą ilość punktów:

Oferta nr 1 = 27,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 2 = 30,00 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 3 = 25,01 pkt./ max 30 pkt.

Oferta nr 4 = 30,00 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 5 = 24,67 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 6 = 22,34 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 7 = 21,68 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 8 = 21,34 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 9 = 23,33 pkt./max 30 pkt.

Oferta nr 10 =20,00 pkt./max 30 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferty wybrane w otwartym konkursie, podejmują działania związane z wspieraniem
i rozwojem sportu w Gminie Obrowo. Przedsięwzięcia prowadzone przez wybrane w konkursie kluby i stowarzyszenia sportowe realizują przedsięwzięcia w wybranych dyscyplinach sportowych, z udziałem we współzawodnictwie sportowym, co wpływa na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia.

Jednocześnie nadmieniamy, iż oferty oceniane były przez Komisję Konkursową, w oparciu o następujące kryteria:

  1. wartość merytoryczną  projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności
    i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania) – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
  2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
  3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)  – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
  4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) – skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
  5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) – skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
  6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
    i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców – skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wynosi 60% sumy punktów możliwych do uzyskania.

Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji Wójt Gminy Obrowo podjął po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

W sprawie zawierania umów finansowych będziemy informowali oferentów indywidualnie (telefonicznie).

 

Dziękujemy za udział w konkursie.

Członkowie komisji konkursowej:

1. Przewodnicząca Komisji  Urszula Słupczewska

2. Sekretarz Komisji Marzena Słupczewska

3. Członek Komisji   Dariusz Machajewski 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.