Obrowo z Gminnym Programem Wspierania Rodziny 2020-2022

Obrowo z Gminnym Programem Wspierania Rodziny 2020-2022
2020-02-14

Rada Gminy przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. – Cieszymy się, że działania pracowników socjalnych oraz asystentów rodzin przynoszą efekty. Ilość rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi w naszej gminie z roku na rok jest coraz mniejsza - mówi kierownik GOPS.

Rada Gminy Obrowo na sesji w dniu 6 lutego przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny w Obrowie na lata 2020-2022. Głównym celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu rodziny. – To rodziny budują społeczeństwo i to rodzina ma zasadniczy wpływ na kształtowanie tożsamości i postaw człowieka – tłumaczy Renata Kwiatkowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. – Dlatego też, jeżeli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się trudności, możemy pomóc. Wszystko po to, aby poprawić funkcjonowanie całej rodziny oraz zapewnić dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju.

Wspieranie rodziny zawsze prowadzone jest za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych GOPS pomaga między innymi poprzez:

 • analizę sytuacji i przyczyn kryzysu;
 • wzmacnianie roli i funkcji rodziny;
 • rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;
 • pomoc w integracji;
 • podniesienie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny;
 • dążenie do integracji rodziny.

GOPS wprowadza też tzw. asystentów rodzin, którzy pracują bezpośrednio z rodziną przeżywającą trudności. Głównym zadaniem asystentów jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny i podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta ma służyć realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny.

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w gminie Obrowo l. 2017 – 2019:

Rok

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej

2017

361

1119

2018

375

1188

2019

374

1099

 

 

 

 

 

 


Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2017 – 2019:

Rok

Liczba rodzin objętych wsparciem

Liczba osób w rodzinach objętych wsparciem

Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem

2017

19

59

39

2018

13

41

27

2019

12

45

25

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w ostatnich latach były: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa. - Wśród osób korzystających z naszego wsparcia są również rodziny borykające się z problemem przemocy w rodziniemówi kierownik Kwiatkowska. – Najpoważniejszą jest przemoc rówieśnicza, która niestety w całej Polsce i u nas przybiera poważne rozmiary.

GOPS pomaga udzielając pomocy w następujących formach:

 • Pomoc społeczna:
  • Świadczenia pieniężne (zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe);
  • Świadczenia niepieniężne (zakup posiłku, schronienie, potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, praca socjalna, usługi opiekuńcze, pomoc osobom zagrożonym eksmisją, udział w programach z zakresu integracji społecznej);
 • Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu (działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
 • Pomoc ofiarom i sprawcom przemocy (działalność Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
 • Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne);
 • Pomoc asystenta rodziny;
 • Świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia wychowawcze);
 • Fundusz alimentacyjny;
 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
 • Karta Dużej Rodziny.

Część ww. zadań GOPS w Obrowie realizuje przy pomocy gminnych i powiatowych instytucji oraz organizacji społecznych, m.in. we współpracy ze szkołami, policją, kuratorami społecznymi i zawodowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacjami pozarządowymi.

- Podejmujemy szereg działań, które mają wyeliminować problemy w rodzinach objętych naszą opieką. Efekty pracy są jednak zależne od aktywności rodzin, ich zaangażowania i potrzeby zmiany sposobu życia. Objęcie rodziny wsparciem nie zawsze gwarantuje przywrócenie jej zdolności do prawidłowego funkcjonowania – ocenia kierownik Kwiatkowska. – Cieszymy się jednak, że działania pracowników socjalnych, którzy znają rodziny i towarzyszą im w pokonywaniu problemów oraz działania asystentów rodzin przynoszą efekty. Ilość osób i rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi z roku na rok jest coraz mniejsza.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.