Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego
2017-12-28

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1011.2.17 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie ogłasza nabór dla kandydatów chcących podjąć pracę na stanowisku pomocniczym: PRACOWNIKA SOCJALNEGO


- miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

- w wymiarze: pełnego etatu,

- czas zatrudnienia: od stycznia 2018 r. na okres próbny z możliwością dalszego zatrudnienia.

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

• posiadanie obywatelstwa polskiego;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj.

-  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie  studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

• znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;

• umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
• dobra znajomość obsługi komputera.


2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych;
 • znajomość zagadnień ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • umiejętność pracy w programie komputerowym POMOST oraz w aplikacji SEPI;
 • umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;
 •  umiejętność skutecznego komunikowania się;
 •  umiejętność pracy zespołowej;
 •  umiejętność organizowania pracy własnej;
 •  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 •  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 •  zaangażowanie;
  • znajomość lokalnego środowiska;
 •  odporność na sytuacje stresowe;
 •  bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 •  sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
• praca socjalna;

• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

• współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

• współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;

• praca w programie komputerowym POMOST oraz w aplikacji SEPI;

 • wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie;

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

• list motywacyjny;

 • życiorys (CV)

      • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
      • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

      • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

• oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Obrowie (pok. nr 15), ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 14.00, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 29.12.2017 r. z dopiskiem „Nabór na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wyborze osoby umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Obrowie

Anna Domańska

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.