Klub Młodzieżowy w Osieku nad Wisłą rekrutuje

Klub Młodzieżowy w Osieku nad Wisłą rekrutuje
2020-09-13

W październiku w Osieku nad Wisłą rozpoczyna działalność Klub Młodzieżowy. Trwa rekrutacja chętnych.

Kto może zostać członkiem Klubu?

  • dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat z naszej gminy, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (15 osób),
  • 3 osoby z otoczenia ww. osób.

Co Klub oferuje?

  • warsztaty: komunikacja personalna, asertywność, budowanie pomysłu na siebie i karierę, kreatywność, radzenie sobie ze stresem, inne,
  • poradnictwo indywidualne prowadzone rzez psychologa
  • warsztaty z robotyki,
  • warsztaty dziennikarskie,
  • korepetycje – w zależności od potrzeb,
  • wyjazdy do kina na wydarzenia sportowe.

Realizator: KS Consulting Krzysztof Strzelecki, tel. 608 297 023, e-mail: krzysztofstrzelecki@gmail.com

Grupa docelowa:

a) mieszkańcy gminy Obrowo, dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat zagrożeni wykluczeniem społecznym, ubóstwem materialnym lub marginalizacją społeczną z rodzin korzystających z pomocy społecznej (15 osób -11 dziewcząt i 4 chłopców) tj. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (na podstawie decyzji) zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 71 ustawy o pomocy społecznej, w tym uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, a także osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) otoczenie społeczne tych osób (młodzież do 18 roku życia – 3 osoby), w tym: osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Art.7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 pkt1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach; 11)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12) alkoholizmu lub narkomanii; 13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.