Infromacja

Infromacja
2019-08-07

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Obrowo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie zmiany uchwały nr XXI/152/2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349 i 1432, z 2019 r poz.506), art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650,723 i  1365), oraz uchwały Nr VII/ 42/2019 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Obrowo  (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2019r. poz. 1960), zarządzam, co następuje

§ 1.1.Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Obrowo, zwane dalej konsultacjami, projektu uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie zmiany uchwały nr XXI/152/2016 z dnia 25.11.2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2016-2023 zmienionej uchwałą nr XXVIII/205/2017 z dnia 27.06.2017 r. oraz uchwałą nr XXXII/232/2017 z dnia 15.11.2017 r. 

2.Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Obrowo na temat projektu uchwały w sprawie zmian treści załącznika do powyższych uchwał.

3.Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 07.08.2019 r. do 14.08.2019 r.

4.Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Obrowo.

5.Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

1) metodą elektroniczną poprzez stronę www.obrowo.pl;

2) poprzez wypełnienie samodzielnie formularza konsultacyjnego w wersji papierowej.

6.Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Organizacyjno - Oświatowy przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

§ 2.Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, udostępniony będzie do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

  1. W Urzędzie Gminy w Obrowie, Aleja Lipowa 27 pok. Nr 11
  2. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrowo
  3. Na stronie internetowej www.obrowo.pl

§ 3.Konsultacje polegać będą na zebraniu opinii, wniosków i uwag mieszkańców w formie papierowej i elektronicznej.

§ 4.Wypełnione formularze konsultacyjne, których treść stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia, można składać do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10:00 w Referacie Organizacyjno- Oświatowym przy Urzędzie Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, pokój nr 11 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oswiata@obrowo.pl.

§ 5.Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione na stronie internetowej Gminy Obrowo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo.

 § 6.1.Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2.Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 7.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrowo, na stronie internetowej Gminy Obrowo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo.

 § 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Oświatowego przy UG w Obrowie.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński

Załącznik Nr 1 zarządzenia - Ogłoszenie

 Załacznik Nr 2 do załączenia - Formularz konsultacji społecznej

 formularz wprowadzonych zmian

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2016-2023

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.