Informacja dla mieszkańców gminy Obrowo

Informacja dla mieszkańców gminy Obrowo
2018-06-12

Wójt Gminy Obrowo informuje osoby, które chcą skorzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, że WYDAWANIE i PRZYJMOWANIE wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy rozpoczynamy od dnia 1 SIERPNIA 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A, tj. poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1500, wtorki od 730 do 1600, piątki – nieczynne trwają prace administracyjne.

Ponadto wnioski na ww. świadczenia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem m. in. bankowości elektronicznej, systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez profil zaufany ePUAP od dnia 1 LIPCA 2018 r.

Nieodłącznym dokumentem towarzyszącym składanym wnioskom jest druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, w którym należy opisać historie zatrudnienia wszystkich pełnoletnich członków rodziny począwszy od  01 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku.

Pozostałe dokumenty, które mogą stanowić załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze
i alimentacyjne:

 1. świadectwa pracy począwszy od roku 2017 r.,
 2. Pit-y 11 za 2017 r.,
 3. Pit-y 8c za 2017 r.,
 4. Pit-y roczne (np. 36 i/lub 37) za 2017 r.,
 5. umowy o dzieło,
 6. umowy zlecenia,
 7. umowy o pracę,
 8. dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.,
 9. informacje o dochodach nieopodatkowanych za 2017 r. (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe
  i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów),
 10. zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych (wystawione
  z datą wydania po 1 września 2018 r.),
 11. orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 12. prawomocne postanowienia, orzeczenia sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo
  do opieki nad dziećmi, prawo do opieki naprzemiennej nad dziećmi, wysokości orzeczonych alimentów),
 13. nakazy płatnicze za 2017 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego),
 14. zaświadczenia z KRUS za 2017 r. o wysokości zasiłków chorobowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego),
 15. zaświadczenia z KRUS / ZUS za 2017 r. o składkach zdrowotnych (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, emerytury, renty),
 16. zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji w 2017 r. (wystawione z datą nie wcześniej niż 1 sierpnia 2018 r.),
 17. zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych w 2017 r.,
 18. numer NIP  lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej),
 19. oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów (forma ryczałtu lub karty podatkowej wysokość: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zryczałtowany podatek dochodowy),
 20. umowy dzierżawy.

 

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. druki wniosków oraz oświadczenia będzie można pobrać ze strony internetowej www.bip.gopsobrowo.pl z zakładki „druki do pobrania”.

Usprawnienie prac związanych z przyjmowaniem wniosków ułatwi:

 1. dokładne wypełnianie wniosków włącznie z uzupełnianiem dat, miejscowości, podpisów oraz innych danych wymaganych przez ustawodawcę,
 2. dołączenie wszystkich niezbędnych i wymienionych powyżej dokumentów wymaganych przez przepisy prawa

Informacje dotyczące programu „Dobry Start” – jednorazowej wypłaty 300 zł
z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego:

 1. ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE:
  1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, osobom uczącym się.
 1. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia w bieżącym  roku kalendarzowym:

-  przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,

-  przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności
    lub stopniu umiarkowanym niepełnosprawności,

- dziecku biorącemu udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych nie wcześniej niż od roku
   kalendarzowego, w którym kończy 7 rok życia.

 1. ŚWIADCZENIE NIE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO:
 1. dziecku lub osobie uczącej się umieszczonej w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie  
      poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje
      te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,
 2. dziecku z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego „tzw. zerówka”.
 3. DO GOPS Obrowo DOBRZEJEWICE 54A WNIOSKI SKŁADAJĄ:
 4. rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby uczące się (z wyłączeniem art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
 5. DECYZJE:

w sprawach dotyczących pozytywnie rozpatrzonych wniosków 300+ „Dobry Start” nie będą wydawane
w formie decyzji administracyjnej, dlatego każdy wnioskodawca proszony jest o wskazanie adresu e – mail celem przesłania informacji o przyznaniu świadczenia.

 1. TERMINY:
 1. wnioski elektroniczne będzie można składać od dnia 1 LPCA 2018 r.
 2. wnioski papierowe będzie można składać w siedzibie GOPS w Dobrzejewicach 54a od dnia
  1 SIERPNIA 2018 r. poniedziałki, środy, czwartki od 730 do 1500, wtorki od 730 do 1600,
  piątki – nieczynne trwają prace administracyjne.
 3. WYPŁATA nastąpi:
  1. w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO i KOMPLETNEGO  
       wniosku złożonego w lipcu 2018 r. lub sierpniu 2018 r. nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

SZKOŁA: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła 
                   ponadgimnazjalna z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna,
                   w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

                   specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, ,specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek
                   rewalidacyjno – wychowawczy.

Okres składania wniosków na świadczenia: Rodzinne, Wychowawcze „500+”, Fundusz Alimentacyjny,  
a czas na wydanie decyzji i wypłaty:

Jednocześnie informujemy, że jeżeli wnioskodawca lub inny dorosły członek rodziny wnioskodawcy wpisany
w skład rodziny: pracuje, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub jest delegowany przez polskiego pracodawcę poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Obrowo ma obowiązek skierować sprawę do rozpatrzenia przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Ze względu na możliwość wystąpienia elementu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego powyższe sprawy mogą być rozpatrywane w dłuższym terminie.

 

Należy rozróżnić stary i nowy okres świadczeniowy - zasiłkowy. Wnioski można składać najpóźniej wg rozpiski:

STARY OKRES składania wniosków tj. 2017/2018 obowiązuje:

Świadczenia rodzinne: do dnia 31.10.2018 r.

Świadczenia wychowawcze „500+”: do dnia 30.09.2018 r.

Fundusz Alimentacyjny: do dnia 30.09.2018 r.

 

NOWY OKRES składania wniosków tj. 2018/2019 obowiązuje:

Świadczenia rodzinne: od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2019 r.

Świadczenia wychowawcze „500+”: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Fundusz Alimentacyjny: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Na podstawie przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów czas na wydanie decyzji i jednocześnie wypłatę świadczeń
wg poniższej rozpiski:

Wnioski o Fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze „500+” złożone:

 1. do dnia 31.08.2018 r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 31.10.2018 r.
 2. od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2018 r.
 3. od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2018 r.
 4. od dnia 01.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 31.01.2019 r.
 5. od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone:

 1. do dnia 31.08.2018r . decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2018 r.
 2. od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2018 r.
 3. od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.

Informacje dodatkowe:

Czas wydania decyzji jest uzależniony m. in. od: daty kompletnie złożonego wniosku, poprawności informacji zawartych w oświadczeniach oraz  weryfikacji przez systemy zewnętrzne.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemny szacunek.

W celu jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: stacjonarny: (56) 610 62 95, komórkowy: 720 828 134 lub 720 828 389, a także bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A w godzinach pracy.

Beata Modrzyk-Dobrzyńska

 

TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DO KOŃCA OBOWIĄZYWANIA
WYDANYCH DECYZJI tj.:

Świadczenia wychowawcze „500+”:

LIPIEC 2018 r. – 24 lipiec 2018 r.

SIERPIEŃ 2018 r. – 24 sierpień 2018 r.

WRZESIEŃ 2018 r. – 25 wrzesień 2018 r.

PAŹDZIERNIK 2018 r. – 25 październik 2018 r.

LISTOPAD 2018 r. – 23 listopad 2018 r.

GRUDZIEŃ 2018 r. – 19 grudzień 2018 r.

STYCZEŃ 2019 r. – 25 styczeń 2019 r.

LUTY 2019 r. – 25 luty 2019 r.

 

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny:

LIPIEC 2018 r. – 27 lipiec 2018 r.

SIERPIEŃ 2018 r. – 27 sierpień 2018 r.

WRZESIEŃ 2018 r. – 26 wrzesień 2018 r.

PAŹDZIERNIK 2018 r. – 26 październik 2018 r.

LISTOPAD 2018 r. – 27 listopad 2018 r.

GRUDZIEŃ 2018 r. – 20 grudzień 2018r.

STYCZEŃ 2019 r. – 28 styczeń 2019 r.

LUTY 2019 r. – 26 luty 2019 r.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.