III sesja Rady Gminy Obrowo

 III sesja Rady Gminy Obrowo
2018-12-04

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994) zapraszam na III sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 5 grudnia  2018 r. (środa) o godzinie 1100  w Remizie OSP w Kawęczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

    1. Otwarcie III sesji Rady Gminy;

    2. Stwierdzenie quorum;

    3. Przyjęcie protokołu z II sesji;

    4. Wybór sekretarza obrad;

    5. Ustalenie porządku obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Interpelacje i wnioski radnych.

    8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034.

    11.. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.

    12. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

    13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Obrowo w 2019 roku.

   14.  Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo.

   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 15/61

   16.Sprawy różne.

   17. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Skórski

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.