GOPS ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY

GOPS ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY
2019-02-09

OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.1011.2.19

z dnia 25 stycznia 2019r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy (pełen etat)

Liczba stanowisk pracy: 1

Przewidywany okres zatrudnienia: do 31 grudnia 2019 roku

Miejsce wykonywania pracy: Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Obrowo.

 

1. Kandydat/kandydatka przystępujący do naboru powinien spełniać następujące wymagania (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. Dz. U. 2018 poz. 998):
 

1) posiadać:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

b) lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d) obywatelstwo polskie,

e) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.

2) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania pożądane:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

2) umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

3) równowaga emocjonalna,

4) asertywność, empatia, komunikatywność,

5) rzetelność, bezstronność,

6) wysoka kultura osobista,

7) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

9) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną, nieposzlakowana opinia,

10) znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

11) posiadać prawo jazdy kat. B i własny samochód.

3. Do zadań Asystenta Rodziny należeć będzie w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych ;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860):

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny Kierownikowi GOPS;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Informacje dodatkowe:

1. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

2. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowania z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

3. Asystent Rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) CV ze zdjęciem,

2) List motywacyjny.

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 1).

6) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona. ( załącznik nr 2).

7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do medycyny pracy), (załącznik nr 3).

8) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. ( załącznik nr 4)

9) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego), ( załącznik nr 5).

10) Oświadczenie RODO (załącznik nr 6)

W przypadku podpisania umowy wymagane będzie okazanie oryginałów dokumentacji przedstawionych w postaci kserokopii.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, e-mailowo; gops@obrowo.pl, telefonicznie 56 678 60 22 wew. 156.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres : iod@obrowo.pl.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c art. 9 ust. 2 lit. b art. 10 RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę zgodnie z ustawą Kodeks Pracy oraz przepisami szczególnymi
 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

6. Informacje końcowe

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach, po zebraniu ofert od kandydatów odbędzie się:

 1. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i dokonanie wyboru pracownika.

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie od 28.01.2019r. do 08.02.2019r. do godz. 14.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie (Budynek Urzędu Gminy Obrowo), pok. Nr 15 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 678-60-22 wew. 156 w godz.: poniedziałek, środa, czwartek od 7.15 do 15.15, wtorek od 7.15 do 16.15, piątek od 7.15 do 14.15.

Dokumenty niekompletne lub te, które wpłyną po określonym terminie nie będą brane pod uwagę w rekrutacji.

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowy tylko wybranych kandydatów. Osoby zaproszone zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

Anna Domańska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

 Załączniki

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.