Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu
2018-07-24

Komisja Otwartego Konkursu Ofert powołana do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2018 roku w zakresie oświaty na: Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Obrowo, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019”, informuje że w dniu 23.07.2018 r. został rozstrzygnięty przedmiotowy konkurs ofert.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od poniższego stowarzyszenia, które otrzymało dofinansowanie w wysokości oznaczonej w tabeli

Nr oferty

Nazwa oferenta

Miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta

Deklarowana liczba miejsc dla dzieci w oddziałach ogólnodostępnych

Kwota przyznanej  dotacji na rok szkolny 2018/2019  (w zł)

1

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo

Niepubliczne Małe Przedszkole w Obrowie

ul. Aleja Lipowa 39

87-126 Obrowo

35

269.428,00

 

Kwota, którą zabezpieczono w budżecie gminy na powyższe zadanie wynosi 269.428,00 zł (brutto).

Po przeprowadzeniu badania i oceny oferty, komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie ofertę nr 1, która wpłynęła w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu, przyznając jej następującą (uśrednioną) ilość punktów:

Oferta nr 1 = 33,2 pkt./ max 35 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybrana w otwartym konkursie, podejmuje działania związane z organizowaniem wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy Obrowo. Organizacja wychowania przedszkolnego określona w ofercie nr 1 dla 35 dzieci jest zgodna z aktualnymi potrzebami Gminy Obrowo, uwzględniającymi zakres i organizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych. Oferent wykazuje także zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, atrakcyjność bazy materialnej, socjalnej, umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka (tj. m. in. bezpieczny
i dobrze urządzony plac zabaw, dobrej jakości sprzęt sportowy i rekreacyjny, bardzo dobre wyposażenie sal dydaktycznych).

Ponadto nadmieniamy, iż oferta oceniana była przez Komisję Konkursową, w oparciu o następujące kryteria:

 1. Wartość merytoryczna projektu (organizacja wychowania przedszkolnego zgodnie
  z aktualnymi potrzebami gminy, z uwzględnieniem dzieci wymagających specjalnego organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki (uwzględniająca zakres i organizację zajęć w ramach podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych) – skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 2. Organizacja przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych
  i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania - skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 3. Zakres zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznejskala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 4. Jakość i atrakcyjność bazy materiałowej umożliwiającej wszechstronny rozwój dzieci (m. in. place zabaw, wyposażenie sal w środki dydaktyczne, sprzęt sportowy i rekreacyjny)skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 5. Struktura zatrudnienia pracowników pedagogicznych i obsługi oraz kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 6. Sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);
 7. Ocena planu finansowego placówki (uwzględniający strukturę planowanych wpływów
  i wydatków w tym: remontów bieżących, zagospodarowania otoczenia budynku oraz doposażenia przedszkola)
  skala punktacji od 0 (min) do 5 (max);

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wyniósł 60% sumy punktów możliwych do uzyskania.

Decyzję o wyborze i wysokości przyznanej dotacji Wójt Gminy Obrowo podjął po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

W sprawie zawarcia umowy finansowej będziemy informowali oferenta telefonicznie.

Dziękujemy za udział w konkursie.

                                                                      

Członkowie komisji konkursowej:

1. Przewodnicząca Komisji  Marzena Słupczewska

2. Sekretarz Komisji Urszula Słupczewska

3. Członek Komisji   Aneta Becmer

4. Członek Komisji Justyna Wiśniewska

5. Członek Komisji Andrzej Wierzbicki

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.