Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
2017-07-28

Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=215a7ffe-1172-490d-8ba7-587b6815149c

 SIWZ

​ Załącznik nr 1 do oferty i  do SIWZ i do oferty - Opis przedmiotu zamówienia.OSP Dobrzejewice

​ Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty

​ Załącznik nr 2 do SIWZ i do oferty - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w post.

​ Załącznik nr 3 do SIWZ i do oferty - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia(1)

​ Załącznik  nr 4 do SIWZ i oferty wzór umowy (1)

​ Załącznik nr 5 do SIWZ i do oferty - Oświadczenie dot. listy podmiotów należących do grupy kapit.

​ Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostawpowierzonych podwykonawcom

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/d287c7d1-6be0-4d09-81e6-0db0f2223c70

Ogłoszenie nr 500007765-N-2017 z dnia 02-08-2017 r.

Głogowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560123-N-2017
Data: 28-07-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzejewicach, Krajowy numer identyfikacyjny 871552340, ul. Warszawska  4, 87-123  Głogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 723021598, 697062900, e-mail krystian.rygielski@interia.pl, ksrgospdobrzejewice@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-08-04, godzina: 10:10
W ogłoszeniu powinno być: 2017-08-07, godzina: 12:10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: do: 2017-09-04
W ogłoszeniu powinno być: do: 2017-09-06 

Ogłoszenie nr 500007765-N-2017 z dnia 02-08-2017 r.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn. Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W punkcie 4.8.1 SIWZ Zamawiający wymaga m.in.:

„Przeglądy okresowe (gwarancyjne) w pierwszym roku użytkowania na koszt wykonawcy.”

Prosimy o odpowiedź czy powyższy wymóg dotyczy przeglądu, który wykonuje się po pierwszym roku od odbioru pojazdu, lub też przed upływem roku, jeśli wskazuje na to licznik motogodzin pracy pompy?

Jeśli tak, to należy podkreślić fakt, że koszty utrzymania pojazdu są obowiązkiem nabywcy / użytkownika a przerzucenie tego obowiązku na sprzedającego nie może pozostać bez wpływu na cenę. W przypadku ograniczonego budżetu może okazać się, że środki finansowe, którymi dysponuje Zamawiający mogą być niewystarczające.

Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu i będzie ponosić wszystkie koszty utrzymania pojazdu po jego odbiorze?

Dotyczy przeglądu okresowego (gwarancyjnego) w pierwszym roku użytkowania tzn. pierwszy przegląd w fabryce w dniu odbioru oraz kolejny przegląd sprawdzający pojazd przed upływem 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy od odbioru pojazdu wszystkie kolejne przeglądy na koszt użytkownika pojazdu.

 

2. W punkcie 5.1 SIWZ Zamawiający wymaga m.in.:

„Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy:  2 miesiące (60 dni).”

 

Jednakże w punkcie 15.1.1 Zamawiający określa sposób punktacji w kryterium c) termin dostawy (T) ustalając:

„Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy:

- do dwóch miesięcy – otrzyma 20 punktów (T)

- powyżej dwóch miesięcy – otrzyma 5 punktów (T)”

 

Czy powyższe znaczy, że można dokonać dostawy ponad termin określony w punkcie 5.1 SIWZ, a jeśli tak to jaki jest maksymalny okres akceptowalny przez Zamawiającego?

Maksymalny okres akceptowalny przez Zamawiającego to 60 dni.  

W  dokumencie SIWZ W  kryterium c) termin dostawy (T) winno być:

„Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy:

- do dwóch miesięcy – otrzyma 20 punktów (T).

- powyżej dwóch miesięcy – oferta zostanie odrzucona.

Przed dokonaniem ogłoszenia dokonywano korekt treści SIWZ i umknął nieprawidłowy zapis.

 

3. W §11 Załącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający określa m.in.:

„1.     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

(…)

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 4 ust. 1, ale nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto,

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wypełnienia obowiązku, wynikającego z § 12, dla którego oznaczono termin jego wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy kolejny dzień, licząc od dnia upływu terminu na jego wykonanie, ale nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto,

4) w razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.”

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych za zwłokę w przekazaniu przedmiotu dostawy do wartości 0,05% za każdy dzień opóźnienia?

Uzasadniając postawione pytania w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający. W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych Wykonawców i ich oferty do innych przetargów. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %. Zarazem oczekiwane przez Zamawiającego kary umowne nie pozostają w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i są rażąco wygórowane co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.

 Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych za zwłokę w przekazaniu przedmiotu dostawy do wartości 0,05% za każdy dzień opóźnienia.

 

4. W punkcie 4.4.29 SIWZ Zamawiający wymaga m.in.:

„Podwozie musi być wyposażone w instalację zraszaczową składającą się z 6 zraszaczy.

 

Chcemy podkreślić fakt, że standardem w przypadku pojazdów 2-osiowych jest instalacja składająca się z 4 zraszaczy, ponadto jest to element wyposażenia będący jednym z elementów badań podczas certyfikacji pojazdu, co ma swoje odzwierciedlenie w świadectwie dopuszczenia CNBOP-PIB. Chcący być zatem w zgodzie z uzyskanym dopuszczeniem wykonawcy niejako zmuszeni są do stosowania rozwiązań tożsamych z zastosowanym w pojeździe, który był przedmiotem badań.

 

Mając na uwadze powyższy fakt oraz bardzo krótki termin dostawy prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w instalację składającą się z 4 zraszaczy (2 z przodu, 2 pomiędzy osiami)?

W pojeździe musi być zamontowanych 6 zraszaczy. Jest to jeden z warunków otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

  

5. W pkt. 4.4.22 SIWZ Zamawiający wymaga m.in.:

„W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

- manometr niskiego ciśnienia,

- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

- kontrolka włączenia autopompy.”

 

Czy Zamawiający dopuści zastąpienie manometru niskiego ciśnienia wskaźnikiem niskiego ciśnienia, co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem?

Zamawiający dopuszcza zastąpienie manometru niskiego ciśnienia wskaźnikiem niskiego ciśnienia.

 

6. W pkt. 4.3.20 SIWZ Zamawiający wymaga m.in.:

„Wlot filtra powietrza umieszczony w górnej części kabiny.”

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z wlotem powietrza umieszczonym z przodu pod atrapą, poniżej szyby czołowej, co jest standardowym rozwiązaniem producenta podwozia?

            Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z wlotem powietrza umieszczonym z przodu pod atrapą, poniżej szyby czołowej.

 

7. W pkt. 4.3.28 SIWZ Zamawiający wymaga:

„Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).

 

Czy powyższy zapis świadczy o tym iż pojazd ma mieć stałe miejsce do montażu koła zapasowego? Jeśli tak to czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu stałego miejsca mocowania koła co pozwoli wygospodarować większą ilość miejsca na sprzęt i wyposażenie specjalistyczne?

            Zamawiający rezygnuje z wymogu stałego miejsca mocowania koła zapasowego na rzecz wygospodarowania miejsca na sprzęt i wyposażenie specjalistyczne.

 

8. W pkt. 4.4.15 SIWZ Zamawiający wymaga:

„Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia. Autopompa musi być dodatkowo wyposażona w system ogrzewania autopompy dopuszcza się ogrzewanie płaszczem wodnym, podłączonym do układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia ogrzewania w okresie letnim.”

 

Kolejno w punkcie 4.4.27 Zamawiający określa:

„Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturze do „-25 stopni C”. Działający niezależnie od pracy silnika.”

Czy zatem Zamawiający wymaga aby przedział autopompy był wyposażony w dwa niezależne systemy ogrzewania, pierwszy powietrzny opisany w punkcie 4.4.27 oraz drugi wymagany i opisany w punkcie 4.4.15 np. za pomocą płaszcza wodnego z ukłądu chłodzenia silnika podwozia pojazdu?

            Zamawiający dopuszcza aby przedział autopompy był wyposażony w dwa niezależne systemy ogrzewania, pierwszy powietrzny opisany w punkcie 4.4.27 oraz drugi wymagany i opisany w punkcie 4.4.15 np. za pomocą płaszcza wodnego z ukłądu chłodzenia silnika podwozia pojazdu.

 

 9. W pkt. 4.4.30 SIWZ Zamawiający wymaga m.in.:

„(…)

- oprócz ręcznego wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem za pomocą pilota.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z jednym systemem sterowania za pomocą pilota na spiralnym giętkim przewodzie, co jest standardowo stosowanym rozwiązaniem?

            Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z jednym systemem sterowania za pomocą pilota na spiralnym giętkim przewodzie.

10. W pkt. 4.3.6 SIWZ Zamawiający wymaga m.in.:

„(…)

Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych: min. 250 kg każdy.”

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z podestami o nośności co najmniej 180 kg co odpowiada wadze dwóch członków załogi określonej zgodnie z normą PN-EN 1846?

            Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z podestami o nośności co najmniej 180 kg.

 

​ Załącznik  nr 4 do SIWZ i oferty wzór umowy (1)

 SIWZ samochód strażacki

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn. Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzejewice.

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z większą ilością biegów tj. 12 + 2 ?

Zamawiający nie dopuszcza pojazd z większą ilością biegów tj. 12+2.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 370 KM?

Zamawiający nie dopuszcza pojazd z silnikiem o mocy 370 KM.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu nie wyposażonego w amortyzatory tylnej osi?

Zamawiający nie dopuszcza pojazd nie wyposażony w amortyzatory tylnej osi.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, który będzie posiadał jeden zestaw lamp pola pracy zapewniający zgodną z normą PN-EN 1846-2 widoczność pola bliskiego i dalekiego?

Zamawiający dopuszcza pojazd który będzie posiadał jeden zestaw lamp pola pracy zapewniający zgodną z normą PN-EN 1846-2 widoczność pola bliskiego i dalekiego.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wykonanym z blach ze stali nierdzewnej?

Zamawiający nie dopuszcza pojazd ze zbiornikiem wykonanym z blach ze stali nierdzewnej.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą, która nie będzie wyposażenie w system ogrzewania z układu chłodzenia silnika?

Zamawiający nie dopuszcza pojazd z autopompą, która nie będzie wyposażona w system ogrzewania z układu chłodzenia silnika.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, który będzie posiadał nasady ssawne i tłoczne umiejscowione na zewnątrz zabudowy pożarniczej?

Zamawiający nie dopuszcza pojazd który będzie posiadał nasady ssawne i tłoczne umiejscowione na zewnątrz zabudowy pożarniczej.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w 4 zraszacze?

W pojeździe musi być zamontowanych 6 zraszaczy. Jest to jeden z warunków otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, który nie będzie posiadał możliwości regulacji obrotów silnika w okolicy działka wodno-pianowego?

Zamawiający dopuszcza pojazd który nie będzie posiadał możliwości regulacji obrotów silnika w okolicy działka wodno-pianowego.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.