Konkurs na dyrektora szkoły

Konkurs na dyrektora szkoły
2018-04-24

WÓJT GMINY OBROWO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce (Szkoła Podstawowa i Przedszkole).

1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce ul. Szkolna 38 w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka i Przedszkole Samorządowe,może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 poz.1597).

2.Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r poz.1587) powinny zawierać:

1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2)życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b)stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 3)oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

 -imię ( imiona) i nazwisko,

 -datę i miejsce urodzenia,

 -obywatelstwo,

 -miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.b, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.

5)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1311),

10)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948,2260,i 2261 oraz z 2017 r. poz.1530),- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

11)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12)poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 11189), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r, poz.1842, 1933,2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60,777,858,859,1321,1428 i 1530) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

15) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011` r.poz.224 i 455, z 2015 r.poz.1132 oraz z 2017 r.poz.60)- w przypadku cudzoziemca.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie (pokój nr 1), w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Obrowie

Aleja Lipowa 27

 87-126 Obrowo

do dnia 29 maja 2018 r. włącznie (decyduje data i godzina wpływu).

Na kopercie kandydat podaje swój adres do korespondencji oraz nr telefonu do kontaktu.

5.Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

6.Wprzypadku,o którym mowa w pkt.5,oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

7.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

8.Dodatkowych Informacji o konkursie udziela: Urząd Gminy w Obrowie, tel. 56 678 60 22 w.159.

Wójta Gminy Obrowo 
mgr Andrzej Wieczyński

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.