2015

ZESTAWIENIE INTERWENCJI ZGŁOSZONYCH i PODJĘTYCH PRZEZ STRAŻ GMINNĄ W OBROWIE W 2015 ROKU 

PODJĘTO: 290 INTERWENCJI dotyczących m.in:

 1. Bezpańskich zwierząt, które zostały wyłapane i przekazane do schroniska dla zwierząt w Toruniu.
 2. Nie zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 
 3. Zanieczyszczenia posesji (działki)
 4. Zaśmiecenia Lasów
 5. Wylewania nieczystości płynnych na grunt
 6. Uszkadzania, zanieczyszczenia oraz zaśmiecania dróg publicznych
 7.  Wandalizmu, dewastacji oraz  uszkodzenia mienia publicznego
 8. Zakłóceń spokoju i porządku publicznego przez grupy młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Obrowo
 9. Spożywania alkoholu w miejscu publicznym
 10. Pozostałych wykroczeń w ruchu drogowym min. blokowania wjazdu oraz tamowania ruchu bądź parkowania w m. niedozwolonych
 11. Wypalania łąk, pastwisk oraz pozostałości roślinnych.
 12. Niedopełnienia obowiązku oznaczenia posesji w numer porządkowy
 13. Zanieczyszczenie strugi, rzeki, zbiorników wodnych
 14. Handel w niedozwolonym miejscu
 15. Nie złożenie deklaracji dotyczącej wywozu odpadów komunalnych oraz brak pojemnika na odpady
 16. Nie dopełnienie obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków bytowych psów
 17. Nie dopełnienie obowiązku przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 18. Zakłócanie spokoju (ciszy nocnej) w miejscu publicznym:
 19. Zagrożenie życia i zdrowia poprzez rosnące rośliny, tj. Barszcz Sosnowskiego, Marihuana
 20. Sprawy dot. utylizacji martwych zwierząt z terenów publicznych
 21. Uciążliwości związane z wywozem obornika
 22. Zwierząt znajdujących się na terenie gminy Obrowo, wymagające opieki, przekazane do lecznicy weterynaryjnej
 23. Spalania w piecach C.O. nieodpowiednim paliwem (Odpady-śmieci)
 24. Udzielanie pomocy osobom bezdomnym na terenie naszej gminy
 25. Realizacja zleceń referatu USC oraz innych referatów UG Obrowo

  Przed


  Po

   

Wspólne partole Straży Gminnej i KP Lubicz

– min. jest to udział w zespołach patrolowo -interwencyjnych, służby wspólnie z dzielnicowymi, zabezpieczanie imprez masowych, zabezpieczenie miejsc zgromadzeń publicznych w dniach Świętych to min. „Boże Ciało”, 1 Listopada


Łączna liczba wspólnych partoli (strażnik+policjant)-  149 służb w 2015 roku

Podczas pełnienia służb mieszanych KP Lubicz funkcjonariusze dokonywali:

 1. ujawniania przestępstw i wykroczeń
 2. zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenach dróg powiatowych wojewódzkich gminnych oraz osiedli mieszkaniowych w zwartych zabudowach
 3. zatrzymywania osób poszukiwanych
 4. doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień
 5. asyst podczas interwencji policyjnych  oraz GOPS dot. awantur oraz przemocy w rodzinach
 6. kontroli miejsc zagrożonych w tym pustostanów, w których mogą przebywać osoby bezdomne
 7. realizacji policyjnych programów prewencyjnych (w placówkach oświatowych oraz domach pomocy społecznej)

 

Ewidencja wyników działań straży
Lp.

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.)
POUCZENIA

Mandat Wnioski do sądu Razem
      liczba kwota (w zł)    
1 Ustawie - Kodeks wykroczeń          
  a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 11 4 500   15
  b) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 9 2 450 1 11
  c) wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 20 14 1650 1 34
  d) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym:          
    - ujawnione przez urządzenia rejestrujące 425 2486 368 300 109 3020
    - pozostałe naruszenia 8 7 1640 1 16
  e) wykroczenia przeciwko osobie 7       7
  f) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 1 100   2
  g) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 8 7 620   15
  h) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 9 5 900   14
2   ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
16 7 700   23
3   ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
10 5 800   15
4   ustawie o ochronie zwierząt 3 1 50   4
5   ustawie o odpadach 14 3 200   17
6   ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt   2 300   2
7   aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 1     1 2

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.